Artwork > Textiles

Exodus Redux; detail of textile "route"
Exodus Redux; detail of textile "route"
2016