Artwork > Textiles

Exodus Redux; detail, "star"
Exodus Redux; detail, "star"
2016