Artwork > Textiles

Exodus Redux; detail, Egypt/leaving
Exodus Redux; detail, Egypt/leaving
2016